Regulamin sali

regulaminsali_1

Regulamin Sali Fanpark Croco-Roco
Crocusiowy Zamek
Aby zabawa była przyjemna i bezpieczna mam do Was drogie dzieci i rodzice kilka wskazówek i próśb, jak należy się zachowywać, kiedy jesteście moimi gośćmi w Croco-Roco Funpark. Oto one:

1) Sala zabaw Funpark Croco-Roco przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 0 do 12 lat.
2) Za przebywanie na sali zabaw pobierana jest opłata (zgodnie z obowiązującym cennikiem), a wstęp na plac oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
3) Za bilet wykupiony a niewykorzystany , jak również za nie wykorzystanie w pełni czasu nie przysługuje zwrot ceny biletu.
4) Dzieci poniżej 1 roku życia wchodzą bezpłatnie, pod warunkiem że wchodzą z innym dzieckiem za które pobierana jest opłata zgodna z obowiązującym cennikiem.
5) Dzieci mogą wejść na teren sali, jak również wyjść z niej tylko pod okiem pełnoletniego opiekuna.
6) Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na sali zabaw odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.
7) Opiekun dziecka chcący pozostawić je pod opieką personelu musi podpisać obowiązującą zgodę.
8) W zgodzie ma obowiązek podania numeru telefonu kontaktowego oraz udzielić informacji o ewentualnych chorobach, czy uczuleniach dziecka (np. padaczka, nerwowość, epilepsja, astma, zaburzenia słuchu itp.) w momencie podpisywania regulaminu – bez podpisu dziecko nie może zostać samo. Za zatajenie informacji dotyczących stanu zdrowia dziecka naliczana jest kara finansowa w wysokości 100zł.
9) Opiekun zobowiązany jest także, na prośbę personelu do okazania dowodu tożsamości oraz podania danych osoby odbierającej dziecko (imię i nazwisko), jeśli odbierać będzie je ktoś inny. Również ta osoba powinna posiadać dokument tożsamości i okazać go na prośbę personelu. Jeśli po dziecko zgłosi się inna osoba niż wcześniej wskazana, personel odmówi jej możliwości odbioru dziecka.
10) Pod opieką personelu mogą pozostać dzieci od 4-go roku życia. Dzieci muszą być w pełni samodzielne.
11) Personel ma prawo odmówić pozostania dziecka pod okiem personelu bez podania przyczyny.
12) Pozostawienie dziecka pod opieką personelu i całodniowa opieka nie obejmuje organizacji czasu i prowadzenia zabaw dla pozostawionego dziecka.
13) Dla pozostawionego dziecka pod opieką personelu istnieje możliwość dokupienia poczęstunku dla dziecka (np. obiadu) za dodatkową opłatą.
14) Sala zabaw nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych, jednak dopuszcza się możliwość zabawy dziecka niepełnosprawnego pod opieką opiekuna w momencie gdy nie zagraża to bezpieczeństwu tego dziecka i osób przebywających na placu na wyłączną odpowiedzialność opiekuna.
15) Dzieci pozostające pod opieką personelu sali zabaw zobowiązane są do słuchania poleceń personelu.
16) Zabrania się żucia gumy na terenie placu.
17) W przypadku przykrego incydentu jakim jest ‘nie zdążenie do toalety’ opiekun jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie obsługi a w uzasadnionych przypadkach pokrycia kosztów związanych z dezynfekcją miejsca. Od 50 zł do 300 zł.
18) Strefa zabawy – konstrukcja- dedykowana jest dla dzieci w wieku 3-12 lat. Wszystkie osoby powyżej 13 roku życia mogą przebywać na terenie konstrukcji jako opiekunowie. Opiekunowie muszą zachować szczególną ostrożność, nie powodować zagrożeń oraz zapobiegać zachowaniom niebezpiecznym dla dzieci. Na jedno bawiące się dziecko przypada jeden pełnoletni opiekun. Celem przebywania osób powyżej 13 roku życia na konstrukcji jest opieka nad dziećmi, a nie aktywna zabawa. W szczególności zabrania się osobom powyżej 13 roku życia: skakania na trampolinach, skakania po poszczególnych elementach konstrukcji, wspinania się i ciągnięcia za siatki.
19) Na placu wydzielona jest strefa zabaw MALUCHOWO przeznaczona dla dzieci do lat 4, z której korzystania
zabrania się dzieciom starszym.
20) Personel sali zabaw nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób (również dzieci) korzystających z
sali zabaw i nie przestrzegających regulaminu sali zabaw oraz nie słuchających poleceń personelu. Personel
ma prawo poprosić takie osoby o opuszczenie sali zabaw, a w odniesieniu do dzieci pozostawionych pod
opieką personelu ma prawo do wcześniejszego wezwania opiekunów.
21) W przypadku, gdy na sali zabaw będzie miało miejsce jakiekolwiek zdarzenie losowe/ wypadek, opiekun
zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie personelu sali.
22) Podstawą zgłoszenia szkody oraz reklamacji jest dowód wniesienia opłaty za usługi np. paragon.
23) W trosce o zdrowie naszych najmłodszych klientów oraz ich opiekunów, zabrania się przebywania w sali
zabaw dzieciom lub dorosłym będącym nosicielami chorób zakaźnych, oraz infekcji wirusowych i
bakteryjnych. Personel ma prawo odmówić wejścia na salę dzieci z wyraźnymi oznakami choroby.
24) Dzieci bawią się na sali zabaw w skarpetkach, rajstopkach czy miękkich kapciuszkach. Przed wejściem na salę
zabaw wszelkie ubrania wierzchnie, jak i plecaki, reklamówki itd. należy pozostawić w miejscu do tego
przeznaczonym (szatni) z zastrzeżeniem, iż sala zabaw nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione tam
rzeczy.
25) Zabrania się również zabawy w obuwiu z gumową podeszwą.
26) Sala zabaw nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione (lub zgubione) na jej terenie rzeczy.
27) Istnieje możliwość skorzystania z szafki na kluczyk. W przypadku zgubienia lub zniszczenia klucza pobierana
jest opłata 20zł, pokrywająca koszt wymiany zamka.
28) Ze względów bezpieczeństwa opiekunowie zobowiązani są do zdjęcia dzieciom łańcuszków, długich
kolczyków oraz okularów lub innych elementów stroju, jeśli dziecko może bawić się bez nich .
29) Należy zgłosić personelowi sali zabaw wszelkie wnoszone zabawki. Pozwoli to uniknąć nieporozumień przy
wyjściu. Personel nie odpowiada za zgubione zabawki i nie jest zobowiązany do ich szukania w razie zguby.
30) Sala zabaw nie prowadzi depozytu rzeczy znalezionych.
31) W momencie gdy, mimo zakazowi zabawka zostanie wniesiona i spowoduje szkodę na placu lub ucierpi inny
uczestnik zabawy, odpowiedzialność materialną oraz prawną ponosi opiekun dziecka.
32) Na terenie sali zabaw można spożywać tylko artykuły spożywcze i napoje zakupione w kawiarence na
miejscu. Wyjątek stanowią posiłki i napoje dla dzieci poniżej lat 2.
33) Wszelka konsumpcja powinna odbywać się przy stolikach w kawiarence, zaś podczas imprez
zorganizowanych w salce urodzinowej, bądź innym miejscu do tego wyznaczonym.
34) Na terenie całej sali zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów,
stosowania jakichkolwiek używek, a także wprowadzania zwierząt.
35) Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzone na osobach i mieniu przez ich
dzieci.
36) Ze względów bezpieczeństwa na sali zabaw działa system monitoringu oraz rejestrator dźwięków.
37) Obsługa nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu.
38) Na sali zabaw oraz poza nią ( podczas akcji wyjazdowych, reklamowych i innych ) będą wykonywane
zdjęcia/filmy, które mogą być wykorzystywane dla potrzeb marketingowych organizatora, w tym na stronie
internetowej, portalach społecznościowych. Wejście na plac jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz
ze zgodą na nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć/filmów i wizerunku na nich zgromadzonych w powyższych
celach.
39) Sala zabaw czynna jest do godziny 20.00. Opiekun lub rodzic, który odbierze dziecko po wyznaczonej
godzinie zamknięcia sali zabaw, zobowiązany jest do dopłaty do biletu w kwocie 50zł za każdą rozpoczętą
godzinę.
40) Z urządzeń zabawowych znajdujących się na terenie sali zabaw należy korzystać zgodnie z ich
przeznaczeniem, oraz przestrzegać następujących zasad:

-NIE NALEŻY POPYCHAĆ INNYCH DZIECI
-NIE NALEŻY WYNOSIĆ PIŁECZEK Z BASENU
-ZABRANIA SIĘ WCHODZENIA NA SIATKĘ ZABEZPIECZAJĄCĄ
-ZABRANIA SIĘ ZJEŻDŻANIA ZE ZJEŻDŻALNI GŁOWĄ W DÓŁ, SKAKANIA Z NIEJ, WCHODZENIA PO ZJEŻDŻALNI DO GÓRY
-ZABRANIA SIĘ SKAKANIA DO BASENU
-NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA BAWIĄCE SIĘ OBOK MŁODSZE DZIECI I ICH BEZPIECZEŃSTWO
-UPRASZA SIĘ O NIE WNOSZENIE NA KONSTRUKCJĘ ZABAWOWĄ INNYCH SPRZĘTÓW I ZABAWEK
-ZABRANIA SIĘ NISZCZENIA SPRZĘTU, ZABAWEK I WYPOSAŻENIA SALI
-OBOWIĄZKOWE SĄ SKARPETKI LUB MIĘCIUTKIE KAPCIUSZKI


I. DODATKOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE GRUP ZORGANIZOWANYCH


1) Grupa zorganizowana musi liczyć minimum 10 dzieci, w przypadku mniejszej ilości dzieci pobierana jest opłata za 10 dzieci.
2) W ramach grupy zorganizowanej możliwy jest pobyt na sali zabaw od pon. do pt. od godziny 9:00 do 14:00.
3) W ramach grupy zorganizowanej mogą wchodzić wyłącznie dzieci w wieku powyżej 3 lat.
4) W przypadku grup zorganizowanych, na każdą rozpoczętą dziesiątkę dzieci musi przypadać co najmniej jeden dorosły opiekun, pozostający na sali zabaw.
5) Organizator grupy jest zobowiązany do zapewnienia opiekunów w ilości stosownej do ilości i wieku dzieci.
6) Podczas pobytu grupy zorganizowanej opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci.
7) Podczas pobytu grupy zorganizowanej na terenie sali zabaw mogą przebywać inni klienci.
8) Wizyta grupy zorganizowanej wymaga wcześniejszej rezerwacji, której można dokonać telefonicznie, internetowo lub osobiście.
9) Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku, która musi nastąpić w terminie do 5 dni od wstępnej rezerwacji. Lecz nie później niż 7 dni przed planowaną wizytą grupy. Zadatek można wpłacić osobiście lub na konto. Zadatek jest bezzwrotny. Dopiero po wpłacie zadatku rezerwacje uważa się za dokonaną.
10) Kawa/herbata dla opiekunów zawarta w wybranych opcjach dotyczy wyłącznie kawy sypanej lub rozpuszczalnej. Na każdą pełną 10 dzieci przysługuje 1 kawa/herbata.


II. DODATKOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE IMPREZ ODBYWAJĄCYCH SIĘ POZA TERENEM SALI ZABAW ORAZ WYNAJMU DMUCHANYCH PLACÓW ZABAW:


11) Wynajem dmuchanych placów zabaw oraz zamówienia na animacje podczas imprez wyjazdowych wymagają wcześniejszej rezerwacji, której można dokonać osobiście, telefonicznie lub internetowo.
12) Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku, która musi nastąpić w terminie do 5 dni od wstępnej rezerwacji. Lecz nie później niż 7 dni przed planowaną imprezą/wynajęciem dmuchanego placu zabaw. Zadatek można wpłacić osobiście lub na konto. Zadatek jest bezzwrotny. Dopiero po wpłacie zadatku rezerwacje uważa
się za dokonaną.
13) Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia dostępu do prądu w maksymalnej odległości 20 m oraz bezpiecznego i odpowiedniego względem warunków pogodowych (zadaszonego, ogrzewanego itp.) miejsca do przeprowadzenia animacji.
14) Warunki atmosferyczne nie są podstawą odstąpienia od zamówienia.
15) W przypadku wynajęcia dmuchanego placu zabaw zamawiający jest zobowiązany do zapewnienia dostępu do prądu w odległości maks. 20 m oraz miejsca odpowiedniej wielkości, o płaskim terenie oczyszczonego z ostrych przedmiotów (szkło, kamienie), nie znajdującego się pod liniami wysokiego napięcia.
16) Odwołać zamówienie (zarówno wynajmu dmuchanego placu zabaw jak i pobytu animatorów) można na min. 1 pełną dobę przed planowaną przyjazdem. W przypadku odwołania na 1 dobę szybciej przepada jedynie wpłacony zadatek. W innym wypadku zamawiający zobowiązany jest do pokrycia całej ustalonej kwoty.
17) W przypadku wynajęcia dmuchanego placu zabaw i nie sprzyjającej pogody klient jest zobowiązany do pokrycia całej ustalonej kwoty.
18) Odpowiedzialność za dzieci i ich bezpieczeństwo uczestniczących w prowadzonych animacjach czy korzystających z wynajętego dmuchanego placu zabaw ponoszą rodzice lub opiekunowie.

Personel Funpark Croco-Roco – Crocusiowy Zamek jest do Państwa dyspozycji przez cały czas.
Chętnie odpowie na wszelkie pytania, udzieli informacji oraz pomocy.
DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU I ŻYCZYMY UDANEJ ZABAWY!

Regulamin obowiązuje od dnia 4.11.2022 roku do odwołania.


Regulamin dodatkowy COVID-19

  1. Na salę zabaw może wejść wyłącznie dziecko/opiekun zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  2. Z usług sali zabaw nie mogą korzystać dzieci, które zamieszkują w domu z osobą przebywającą na kwarantannie lub osobą poddaną izolacji w warunkach domowych.
  3. W strefie wejścia do sali zabaw umieszczone są środki do dezynfekcji rąk.
  4. Przed wejściem do sali zabaw obowiązuje nakaz zdjęcia obuwia i zmiany skarpetek na czyste, nieużywane (opiekunowie mogą założyć zakupione u nas ochraniacze na obuwie).
  5. Podczas pobytu na terenie sali, prosimy o częste mycie rąk opiekunów jak i dzieci.
  6. Opiekunów obowiązuje noszenie maseczek zakrywających nos i usta.
  7. Opiekunów prosimy o utrzymywanie dystansu między sobą min. 2 metry.
  8. Dzieci nie mogą wnosić na teren sali zabaw własnych zabawek.
  9. W przypadku nie stosowania się do niniejszego regulaminu personel ma prawo wyprosić klienta z sali.

Regulamin obowiązuje od 6/06/2020